top of page

Jord- och skogsbruk

Jordbruket drivs i egen regi. Vi brukar ca 410 ha, varav ca 150 ha höstvete, ca 80 ha vårsäd, ca 45 ha raps, ca 65 ha vall och ca 40 ha träda. En del av odlingen är utsädesodling. Företaget har två helårsanställda. Utöver växtodlingen och underhåll av maskiner, byggnader och inventarier, sköter de betesmarker, underhåll av vägar mm, mm. Det finns stora arealer betesmark på Bjärka-Säby. De hålls öppna av ett stort antal nötkreatur och får. Även hästar från Stall Bjärka-Säby har sommarbete i ett par av fållorna.

ikon_edited_edited.png

Ekonomibyggnaderna på gården är gamla, vackra och väl underhållna. Ladugården i tegel uppfördes 1874-1875 och inrymmer idag häststall, ridbana, torkanläggning och uppställningsplatser för husvagnar mm. Ladugården och framför allt den f.d. höskullen används även för bröllop och event. Det f.d magasinet byggdes 1886 och används idag för bröllop, event, mm. I byggnaden finns också ett litet vagnsmuseum med Bjärka-Säbys gamla hästvagnar. 2012 revs den gamla maskinhallen och ersattes av en ny och större. Byggnaden inrymmer även en modern gårdsverkstad. Ansvarig för växtodlingen är Hasse Andersson, telefon 070-9513813.

BS-4607.jpg

Bjärka-Säbys skogar förvaltas i Skogssällskapets regi. Barrskogsandelen är ca 75 %, varav ca 3/4-delar är gran. Lövskogsarealen utgör ca 25 % och domineras av björk och ek. Ek förekommer främst i hagmarkerna, vilka betas av nötkreatur och får. Ett område är fridlyst och ett område är naturreservat. Bägge dessa områden avsattes frivilligt till gagn för naturvården under 1920-talet.

BS-4565.jpg
BS-4603.jpg
bottom of page